algemene voorwaarden

 1. algemene voorwaarden
  De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de bestelsite van Silvia's Chocolade. Elk bezoek van en eventuele bestelling via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud door de klant. Silvia's Chocolade behoudt ten alle tijden het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen. Wij presenteren, beschrijven en beelden onze artikelen op de bestelsite met erg veel zorg. Mocht er zich ondanks deze voorzorgen toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

 2. identiteit van de ondernemer
  Silvia's Chocolade
  Elshouterbosstraat 42
  3590 Diepenbeek
  België
  tel.: 0472 05 17 22 
  BTW BE0679.914.867

 3. toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 4. aanbod
  Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs of afwijken van het artikel.
  Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.
  Silvia's Chocolade is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod is vrijblijvend. Silvia's Chocolade is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier.

 5. overeenkomst en aanbieding
  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Silvia's Chocolade. Silvia's Chocolade is gerechtigd bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
  - bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  - bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  - bij overmacht

 6. prijzen
  Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en taksen.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te verkopen. Silvia's Chocolade behoudt zich het recht om, indien zich toch een fout voordoet, dit recht te zetten en te corrigeren of de koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren. Indien de koper niet contacteerbaar is, zal de bestelling worden geannuleerd.

 7.  betaling
  De klant betaald zijn bestelling bij afhaling. De betalingsmogelijkheden zijn cash, bancontact, bankapp of payconiq.

 8. afhaling van een bestelling
  Voor artikelen die op voorraad zijn kan de afhaling na 24u gebeuren. Artikelen die speciaal voor de klant gemaakt worden hebben een productietermijn van 3 tot 14 dagen.
  Indien een besteld artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gebracht.
  Voor meer inlichtingen in verband met de afhaling kan de klant steeds contact opnemen via het contactformulier of telefonisch. 
  Indien de bestelling niet wordt afgehaald op de afgesproken datum, wordt de bestelling geannuleerd, tenzij u contact met ons opneemt om de afhaaldatum te verzetten.
  Bestellingen worden niet geleverd.
 9. herroepingsrecht
  Omwille van de bederfelijkheid van de producten die wij verkopen, kun je geen herroepingsrecht uitoefenen (zie Artikel VI. 53, 4° Wetboek van Economisch Recht).
 10. klachten
  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de afhaling, moeten onmiddellijk worden gemeld aan Silvia's Chocolade, zulks op straffe van verval van elk recht. 
  Voor klachten in verband met de bestelling kan de koper ons contacteren via het contactformulier, telefonisch of in de winkel.

 11. privacy
  De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 12. toepasselijk recht - bevoegde rechter
  De voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Tongeren bevoegd.